Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Logies op Dreef – Engweg 20 – 3972 JH Driebergen.

Waar u in deze voorwaarden leest “huurder(s)” kunt u ook lezen “gast(en)” of “gebruiker(s)”.

Huurder: degene die het gastenverblijf huurt van de eigenaar voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de eigenaar heeft betaald.

Verhuurder: eigenaar die het gastenverblijf aan de huurder verhuren.

Michiel Nouwens is de beheerder en particulier eigenaar van Logies op Dreef. De eigenaar/beheerder kan zich laten vervangen.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen huurder en de eigenaar met betrekking tot de huur van het gastenverblijf.

Eigenaar: de eigenaar van het gastenverblijf dan wel diens vertegenwoordiger (sleutelbeheerder) die het gastenverblijf aan de huurder ter beschikking stellen.

Huurprijs: prijs per dag. De huurprijs wordt vermeerderd met schoonmaakkosten en toeristenbelasting.

Aanbetaling: het deel van de huursom dat de huurder bij boeking aan de eigenaar is verschuldigd.

Borgsom: het bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de eigenaar voor eventuele extra kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Aankomst- en vertrektijden: de tijden die tussen huurder en eigenaar zijn overeengekomen.

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst.

De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de eigenaar volledig heeft afgerond, de algemene voorwaarden heeft gelezen en bevestigd. De eigenaar dient de betaling te bevestigen aan de huurder.

Artikel 3.

Betalingscondities

Na een boeking door de huurder op de website van de eigenaar wordt de volledige huurprijs betaald via de onlinebetalingsdienst Mollie.

Mollie zorgt er vervolgens voor dat wij het bedrag ontvangen en stuurt ons een bevestiging van de betaling. De verhuurder ontvangt van Logies op Dreef per email vervolgens een bevestiging van de boeking en de betaling. Eventueel kan op verzoek een betalingsbewijs (customer receipt) op naam van de huurder afgegeven worden zonder BTW.

Door jarenlange kennis in de betaalmarkt staat Mollie garant voor een zo veilig mogelijke afhandeling van de transactie en biedt hiervoor een ‘secure’ verbinding aan. Mollie heeft van Currence een certificering gekregen om iDEAL te mogen aanbieden. Naast iDeal kunt u met Mollie ook betalen met een creditcard of PayPal.

Binnen 2 dagen na boeking door de huurder op de website van de eigenaar dient de betaling van 100% op de door de eigenaar aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling niet binnen deze gestelde termijn is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. De volledige huurprijs alsmede een eventuele borgsom en de schoonmaakkosten te zijn overgemaakt op de bankrekening van de eigenaar. Wanneer hieraan niet is voldaan, vervalt het recht op huur van het gastenverblijf, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 4.

Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de eigenaar vermeld staan. Huurder zal deze kosten op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs volgens het bepaalde in artikel 3.

Artikel 5.

Borgsom

De eigenaar is gerechtigd een borgsom van 150 Euro aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient, vooraf, aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur, binnen twee weken door de eigenaar op de bankrekening van de huurder teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie.

Artikel 6.

Verplichtingen van de eigenaar

De eigenaar draagt er zorg voor dat het gastenverblijf op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7.

Verplichtingen van de huurder

In het gastenverblijf is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen (in dit geval 2) dat vermeld staat op de website van de eigenaar. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven, zijn gerechtigd om in het gastenverblijf te overnachten. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor deze personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepaling wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en heeft de huurder geen toegang meer tot het gastenverblijf. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd en de eigenaar is gerechtigd het gastenverblijf direct aan een andere partij te verhuren.

Het is niet toegestaan afgesloten deuren en kasten (privé) te openen. Bij het verlaten van het gastenverblijf, ook voor korte tijd, dient het gastenverblijf volledig te worden afgesloten. Ramen en deuren dicht en voordeur op slot draaien. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan, zal de huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.

Roken
•Roken binnenshuis is niet toegestaan
•Roken in de slaapkamers is niet toegestaan
•Bij overtreding hiervan zal de borg niet terugbetaald worden i.v.m. professionele schoonmaakkosten.
•In en om het gastenverblijf is het niet toegestaan om (soft)drugs te gebruiken.

In het gastenverblijf mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Huisdieren
•Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

Normaal gebruik van energie en water is uiteraard inbegrepen. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel gebruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

De huurder is verplicht toegang tot het gastenverblijf te verlenen voor noodzakelijke reparaties en onderhoud.

Artikel 8.

Aankomst en vertrek uit het gastenverblijf

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Tijdstip van aankomst van de huurder is toegestaan na 16.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 11.00 uur. Hiervan kan worden afgeweken na overleg met de eigenaar.

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het gastenverblijf en de inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden bij de eigenaar. Hij zal dan zijn uiterste best doen het te (laten) repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder het gastenverblijf inspecteert.

Het gastenverblijf wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Prullenbakken geleegd en vuilnis in de containers beneden. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Schade, vermissingen of defecten dienen aan de eigenaar te worden gemeld.

Artikel 9.

Annulering of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de eigenaar te melden zodat het vrijgevallen gastenverblijf alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane en volledig betaalde boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de eigenaar.

Bij annulering van een (refundable) reservering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de eigenaar. Deze bestaat uit:

•Bij annulering meer dan 3 dagen van te voren is annuleren gratis.
•Bij annulering van 3 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 % van de overeengekomen prijs.

Bij annulering van een (non-refundable) reservering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de eigenaar. Deze bestaat uit:

•Bij iedere annulering bedragen de annuleringskosten 100 % van de overeengekomen prijs.

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan Logies op Dreef.

Bij latere aankomst of voortijdig vertrek uit het gastenverblijf blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

Het doen van een internetboeking voor overnachtingen valt onder ‘vrijetijdsbesteding’ en vormt derhalve een uitzondering op de Wet Koop op Afstand. Deze vorm van dienstverlening (het boeken van overnachtingen) is een van de uitzonderingen bij koop op afstand, waarvoor er geen bedenktijd geldt. Daarom heeft u in beginsel geen recht vermindering van de boekingssom als u uw verblijf annuleert.

Artikel 10

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de eigenaar

In de volgende gevallen kan de eigenaar de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen:
•Bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs

•Bij overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van eigenaar of de naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.

•Wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het gastenverblijf onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het gastenverblijf en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is, zullen reeds betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

•Logies op Dreef heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de huurder.

•De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11

Aansprakelijkheid en recht

De eigenaar aanvaart geen aansprakelijkheid voor:
•Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde gastenverblijf.
•Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het gastenverblijf, tijdelijke uitval of storingen van water- en/of energiehuishouding, weg- en/of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het gastenverblijf.
•Schade of letsel als gevolg van het gebruik van het gastenverblijf inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het gastenverblijf alsmede het trappenhuis.
•De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde of inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde gastenverblijf bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde gastenverblijf zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De eigenaar zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en de eigenaar is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12

Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het gastenverblijf dienen door de huurder meteen bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar. Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf in het gastenverblijf worden ingediend.

Privacy

Informatie die u verstrekt in het gastenboek van de eigenaar kan gelezen worden door andere gasten. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. De eigenaar behoudt zich het recht voor om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Door het maken van een reservering wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hierop geen prijs meer stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tot slot om u op de hoogte te houden van bepaalde zaken. Hier leest u onze privacyverklaring.

Wij geven u tips om uw verblijf in Driebergen nog meer te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid

Alle mogelijke inspanning is geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op en de werking van deze website juist is. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze website en daaraan gerelateerde informatie.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een computervirus dat schade veroorzaakt in welke vorm dan ook.

Copyright

Er zijn auteursrechten van toepassing op de totale inhoud (teksten, afbeeldingen, programmatuur, foto’s en lay-out) van deze site. Er mag niets gereproduceerd, gekopieerd verspreid of weergegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,
Michiel Nouwens

Scroll naar top